عرق خارشتر

عرق خارشتر

8,000 تومان

بدون اسانس

دافع سنگ های کلیه و مثانه،شستو شو دهنده کلیه ها،مفید جهت سیاه سرفه وکلیه ها